Ban Giám đốc

Giám đốc: BsCKII. Trịnh Thanh Hải

          SĐT: 0912.240.241; E-mail: bstrinhthanhhai@gmail.com

Phó giám đốc: BsCKII. Ngô Kim Dũng

          SĐT: 0912.932.185; E-mail: ngokimdungphcn@gmail.com

Phó giám đốc: BsCKI. Phạm Văn Sơn

          SĐT: 0912.211.592; E-mail: sonbvphcnth@gmail.com